Amy vom Wietesch

VJP, HZP

Dys.A/A, Formwert V/V, E-Lokus E/E

 &

Justus

VJP, HZP, VGP

Dys.A/A, Formwert V/V, E-Lokus E/e

 

 

 

 

Baron Quentin vom Wietesch

 

www.meine-jagdhunde.com

 

VJP  57 Punkte

HZP 188 Punkte (11.Pkt. l. Ennte)

Brauchbarkeit

VGP 334 Punkte 1.Preis

Jahresbester vom VBBFL 2018

Bringtreue (Fuchs)

E-Lokus E/e

Dys. A/A

 

 

 

Baron Quentin vom Wietesch

 

www.meine-jagdhunde.com

 

 

Baron Quentin vom Wietesch

 

www.meine-jagdhunde.com

 

 

Brentley (Benno) vom Wietesch

 

VJP 70Punkte (sichtlaut)

HZP 188 Punkte

Brauchbarkeit

VGP 306 Punkte im 1. Preis

Bringtreue (Fuchs)

Vereinsschweißprüfung im II.Preis

20.Stunden-1000m Länge

E-Lokus E/E

 

Dys. A/A

 

 

Brentley ( Benno) vom Wietesch

 

 

Brentley (Benno) vom Wietesch

 

 

 

Benjamin Ludwig vom Wietesch

 

VAP (F)

VAP (H) 146 Punkte

E-Lokus E/E

 

Dys. A/A

 

 

Benjamin Ludwig vom Wietesch

 

 

Benjamin Ludwig vom Wietesch

 

 

Bugs vom Wietesch

 

VJP 58.Punkte

HZP 168.Punkte

 

 

Bugs vom Wietesch

 

 

Bugs vom Wietesch

 

 Birka vom Wietesch

 

VJP  68.Punkte

HZP  182. Punkte mit leb. Ente

Brauchbarkeit

VGP 321.Punkte im 1. Preis

E-Lokus E/E

Dys. A/A

 

 

 

 

 

 

 

Birka vom Wietesch

 

 

 

 

 

 

Birka vom Wietesch

 

Baisel vom Wietesch

https://baiselvomwietesch.jimdo.com/

 

 

VJP 75 Punkten  (Suchensieger)

HZP 174 Punkte

Brauchbarkeitsprüfung

VGP 315 Punkte 1. Preis -Ü.F.

Dys. D/D

 

 

Baisel vom Wietesch

https://baiselvomwietesch.jimdo.com/

 

 

Baisel vom wietesch

https://baiselvomwietesch.jimdo.com/

 

 

Bliss vom Wietesch

 

VJP 71. Punkte

HZP 189 Punkte 10.P. leb. Ente

Brauchbarkeit

VGP 333 Punkte im 1.Preis

Bringtreue (Fuchs)

E-Lokus E/e

 

Dys. A/A

 

 

Bliss vom Wietesch

Bliss vom Wietesch